logo

Суйломдун мучолору. КРАД. Наука Центральной Азии

Суйломдун мучолору Rating: 5,7/10 1085 reviews

Азыркы кыргыз тили. Синтаксис

суйломдун мучолору

Мындан тышкары коп багыныцкылуу татаал суйлем, аралаш татаал суйлемдер женунде да тушунук берил-ген 276—301-беттер. Атама суйлемдерду тузууде анын иегизи болуп саналган атооч создердун семантикасы чоц роль ойнойт. Бирок фразеологизмдер тигил же ,бул мааниии жеке сез сыяктуу туз атабастан, образдуу, элестуу турдо атайт. Соз менен сездун айкашуусунун белгилуу олчеосу бар. Бул форма — ээшш эц жогорку сапаттагы, эч лерсеге кез каранды болбогон форма-сьл Ушул негнзде атооч н;ендемесундогу зат атооч, лее ат атооч гана суйломдо ээшш морфологиялык базасы боло алат. Грамматикалык-семантикалык принцип боюнча бышыктооч жогоруда керсетулгендей турлерге белунет. Сен баланы багат эненсиц, сеи ксьж-суугуна чы-дайт экенсиц.

Next

Суйломдун мучолору. >>> Суйломдун мучолору

суйломдун мучолору

Бирок, ошон-дой болсо да, суйлемдогу сездердун грамматикалык байла-пыштарыида э. Перетрухин ; окумуштуулардын дагы бирлери мындай соз аикаштарын жонокей тузулуштбгу эле айкаштар катары ¡¿арашат Л. Демек, бир тутумдуу зкенекей суйломдерду зкалац гана баяндоочторунун тузулушуно карата аньлгтоо зкетишеиздик кылат. Анткени суйлем ар кандай создердун жалпы санынан тузулбостеи, лексикалык-семанти-калык маанилери боюнча бири-бири менен айкашууга мумкун-чулугу болгон жана грамматикалык жактаи байланкшып турган создердун жыйындысы синтези катары тузулот. Such people ring each review to improve the quality of their own content, learn new techniques and are an example of correct videoblogging. Жогоруда корсетулгон-дей, бир катар суйлом мучелерунун орун альлпы грамматика-лык, белгилоо жана байланыштыруу принципторине негизделсе, калган суйлем мучолорунун орду ушул принциптерднн неги-зинде жайгашкан мучолорудун орду менен шартташат. Алардын катыштары тилднк каражаттардын, б.

Next

Суйломдун мучолору. >>> Суйломдун мучолору

суйломдун мучолору

Биз элибиздин маданий байлыгына мурасчыбыз. Табышмак Аргый аргый жугурор, аргымакча бугулер. Мына ушул озгечолуктеруиун иегнзинде этиштик баяндоочтор, суйлем ээси катышпаса деле, жыйыптыктуу ойду билдире алат. Дегинкиси толук маанилуу сездорден ту-зулген сез айкаштары жонокей сез айкаштары болуп зсепте--ri5T,: уккулуктуу суйдоо, кои жашяо, барктуу адам, бийлегси кыз зк. Ал эми фразеологизмдерде болсо бутундвй айкашты кам-тыган жалиы бир маани берилет. Иштин алдына коюлган максатка жетуу учун, негизинен, баяндоо, тушундуруу методу кол-донулду. Бул принципке негизделип, биринчиден, бышыктоочтун керсетулген турлерун ез ара аныктоодо, экинчиден, аны мейкиндик жендемелерун-дегу барыш, жатыш, чыгыш жендемвлеру толуктоочтордон айырмалоодо дагы теменкулерду эске алуу керек: а нагыз грамматикалык каражаттарды муну бышыктоочту аныктоонун жолу деп да айтат ; б багынычтуу сездун тушундуруучу, тактоочу тугей, б.

Next

Айкындооч

суйломдун мучолору

Контексттегн байлапыштыруу бирдей маанпде боло бербей тургандыгы байкалат. Синтаксистик чактын маанилери этиштин чагы, ыцганлары аркылуу гана берилбестен, кээде кандайдыр бир жагдай ситуация жана контекст аркылуу да билдирнлет. Байтемиров Асты сызылган багыныцкы суйломдордун сырткы тузулушу окшош болгону менен, синтаксистик милдеттери ар башка: биринч исгг — каршы багыныцкы суйлом; экинчи — мезгил багыныцкы суйлом, Б. Модалдуулукту жана синтаксистик чакты, бир сез менен айтканда, предикативдуулукту билдируучу тилдик каражаттар бар. Ушул негизде суйлом ар кандай максатта колдонулат: жай суйлом, суроолуу суй-лсм, буйрук суйлом жана илептуу суйлом.

Next

Айкындооч

суйломдун мучолору

Держатель: Научная библиотека Ыссыккульского государственного университета им. Модалдуулук категориясьшын мацызын да туура баамдоо зарыл. But nothing is ever as it seems. Силтаксистик ча;г категориясы да бардык суйлемго мунездуу, анткени мезгилсиз, мезгилге тиешеси. Ошентип, татаал суйломдун озуно мунездуу грамматикалык гузулушу болот. Кыргызча каалоо тилектер туулган кунго - Скачать Файл без Регистрации! Аныктооч менен аныкталгыч атрибутивдик ички катышта турат.

Next

Тойго куттуктоо создор

суйломдун мучолору

Ал формасын атооч жвндемесундогу зат атооч, сын атооч, аз да болсо ат атоочтор тузет. Ушуга негизде-лип, аныктоочту езуне багындырып турган сез аныкталгыч деп аталат. Айкындооч - баш мүчөлөрү менен байланышып, алардын ар кандай белгисин аныктап, толуктап, тактап, бышыктап турган сүйлөм мүчөлөрү. Мындай корунуш, биринчиден, багынычтуу тугейдун грамматикалык табиятына кандай сез турку- my зксндигнне байланыштуу болсо, экпичиден, оз ара ыкта-ша байланышкан создордуп маанилнк катыштарына, ал ка-ч тыштардын абалына, децгэзлине байланыштуу. Атооч сездерго Караганда этиштин башкаруу жон-домдуулугу алда канча жогору. Айрыкча ушул жендемолордогу толуктооч менен бышыктоочту айыр-малоо кыйын. Мына ушул езгечелуктен улам, тактап айтканда, ээ менен байланышы, катышы болбогондуктун на.

Next

Азыркы кыргыз тили. Синтаксис

суйломдун мучолору

Макал Таандык байлаиышта колдонулган сездер, негизинеп, зат агооч создер, анткени жендсмо жана таандык категорнялары-зат атоочко тиешелуу градгаатикалык «атегориялар. Бул топтоштуруу боюнча синтаксистик эц чакан бипдик а. Do you know what the realm is? Огерде анын айтылбай кемип калган мучосуп калыбыпа кел-тнреек, айда аиьш тузулушу да озгорвт. Бирок айкындооч ыучолор ойду толук, жетки-ликтуу кылып беруудо чоц кызмат аткарат. Ошентип, мындай суйлемдерде баяндооч гана биринчи планга коюлат. Тертунчудоп, контекстте атама суйлем да езунче интонациялык белгиге ээ.

Next

КРАД. Наука Центральной Азии

суйломдун мучолору

Бирок тузулушу боюнча булар бирдей эмес, анткеин толук суйлемдун да, кемтик суйлемдун да ездеруне муиездуу курулушу жана синтаксистик седтантикасы бар. Айрым учурларда сырткы тузулушу, баш суйлом меиен тутумдашуу жолдору окшош болгон багыныцкы суйломдор да кездешет. Анткени, —дейт алар, — лад-иекей суйломдер татааал суйлемдун гана составдык белукте. Интонацияньш зкардамы меиен сездердун айкашы гана змее, контекстге жеке сездор да суйлемдук каснетке, белгиге ээ болот. Уйлонуу тойго куттуктоо создору - Поздравления в стихах.

Next

Суйломдун мучолору. >>> Суйломдун мучолору

суйломдун мучолору

Сыягы, качкыидар ушул жерде болушса керек. Таандык байланыштьш принцибн боюнча багындыруу-чу тугей жакты кошо туюпдурууч. Кыскасы, жалпы маанидеги жеке создун эмнесин тактоо керек болсо, ошол белгиси айтылат. Ээниh милдетин аткаруучу башка сез туркумдорунун маа-нилери да ушундай тушундурулгвн. Окуу китебинде белгилуу жактуу суйломдун баяндоочторуиун тузулушу мисалдар аркылуу берилген 258—259-бет-тер. .

Next

Айкындооч

суйломдун мучолору

Сын атоочтор суйлем тутумунда зат ордуна колдонулган учурда гана ээлик милдет аткарат. Бирок, ошондой болсо да, грамматикалык ээси болбойт, анын бардык касиетин баяндоочтун семантикасы тей-леп турат. Бирок, ошон-дой болсо да, сез болуп жаткан кийинки топтоштурууда э. Жаксыз суйлемдердун баяндоочу грамматикалык ээ менен байланышы зкок кыймыл-аракетти, абал-ды, окуяны билдирет. Бул мисалдардагы сыяктуу ыкташуу жолу боюнча бай-, ланышкан сездердун багынычтуу тугейу дайым эле багынычтуу тугойден мурда жанаша жайланыша бербейт. Ойду мыидай формада билдируу кебунчо оозеки кепте, корксм адабият лгана лублидистикалык стилге мунездуу.

Next