logo

Кыргыз адабияты 10 класс. Рысбаев Сулайман Казыбай уулу

Кыргыз адабияты 10 класс Rating: 5,5/10 1787 reviews

Кыргыз адабияты

Кыргыз адабияты 10 класс

Буга байланыштуу жарыяланган «Азыркы кыргыз балдар адабияты: проблемалары, портреттер» Б. Байгазиев Советбек чогулушта айтылгандарды эшитүүдө 1962-жылы мектепте 9-класста окуп жүргөндө «Баарынан адам күчтүү» аттуу аңгемеси жарыяланган. Кыргыз адабиятынын тарыхы, 6-том авторлош. Кыргыз адабияты Анталогия -10 томдук. Рабочая Русский язык Баранов М.

Next

Советбек Байгазиев

Кыргыз адабияты 10 класс

Авторлор менен иштөө такыр токтоп калды. «Кыргыз акын-жазуучулары-балдарга», түзүүчүлөрдүн бири, балдар үчүн хрестоматия, 1-китеп, Б. «Кыргыз тили, адабияты окуу китептеринин мазмунун жана түзүлүшүн өркүндөтүү жолдору» 5-8-кл 3,5 б. «Умай бала», жомок-повесть, 1-бөлүк, Б. Балдар жазуучусу катары Улуттук Жазуучулар кошунунун балдар адабияты боюнча секциянын башчысы.

Next

Гдз кыргыз тили 10 класс

Кыргыз адабияты 10 класс

«Озиники ва озганики», аңгемелер, журн. Рысбаев илимий изилдөө ишин, кыргыз тили, адабияты окуу китептеринин учурдагы абалы, мазмуну, түзүлүшү, илимий жактан анын методикалык апараттын өркүндөтүү багыттары боюнча баштаган. Мына ошол эмгектердин эң алдында кыргыз китебине кызмат кылуу турганда азыркы наристелерге, неберелерге, бөбөктөргө, жеткинчектерге, өспүрүмдөргө, жаштарга рухий көмөк көргөзүлүү менен 2010-жылдын апрель, июнь каргашаларына жол берилмек эмес беле деген ой учугу убайым убарасына салат. «Мендей менен Сендейдин жоруктары», 3-бас. Кыргыз Республикасынын мектептеринде предметтик билим берүүнү жаңылоонун концепциялары авторлош.

Next

Bizdin.kg

Кыргыз адабияты 10 класс

Адабият мугалимдери август ке ӊешмесинде талкуулай турган маселелердин болжолдуу тематикалары: 1. Окуу орус, өзбек тилдеринде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз тилин окуп-үйрөнүүнүн концепциясы 5 б. Биринчи класста эне тилин окутуунун программасы, долбоор 0,5. Республиканын мектептеринде кыргыз тили жана адабияты боюнча билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары 5-11-кл, долбоор 1 б. Окуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде Кыргыз тилин окутуунун программасы, 1-11-кл. Мамлекеттик басманын иштеши менен акыркы учурда байкалып жаткан окуу китептеринин мазмундук жана полиграфиялык кемчиликтерин жойгонго мүмкүндүк түзүлмөк. Окуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз тилин окутуу маселелери, мугалимдер үчүн усулдук колдонмо, Б.

Next

Гдз По Кыргыз Адабияту 7 Класс Электронная версия

Кыргыз адабияты 10 класс

Азыркы шарттардагы таалим-тарбиянын максаты жана мазмуну. Айрым иликтөөлөргө караганда, Армения менен Молдовада авторлорду ушундай чектөө жана кол жазмаларды даярдоонун жалаң басмаларга берилиши өзүн актаган. Улуттук педагогиканын улуу устаты — — Бишкек, Алтын тамга, 2010. Кыргыз адабий илиминин терминдер сөздүгү. Адабиятты окутуунун технологиясын жаӊылоо жана модернизациялоо — адабий билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун булагы. Рысбаевдин педагогикалык ишмердүүлүгү ар тараптуу.

Next

Рысбаев Сулайман Казыбай уулу

Кыргыз адабияты 10 класс

Адабиятты окутуунун процессинде окуучулардын адептик—ыймандык жана көркөмдүк-эстетикалык компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу жолдору. Кыргыз Республикасынын мектептеринде предметтик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары авторлош. Жусуп Баласагын «Кут алчу билим» 3 саат , Махмуд Кашкари. Учебник для 1-го класса общеобразовательной средней школы. «Рабаят», Элдик педагогика- балдарга , 1-4-кл. Кыргызстанда биринчи жолу орус мектебинде кыргыз тилин окутуу методикасы боюнча «Орус мектебинде кыргыз тилин окутуу процессин тематикалык-кырдаалдык принципте уюштуруу аркылуу окуучулардын маек кебин өстүрүү» деп аталган кандидаттык диссертациясын коргогонун белгилеп айтсак болот. Көркөм чыгарманы идеялык-тематикалык планда гана талдап, көркөм формасын унутта калтыруу — адабияттын образдык спецификасын унутуу деген сөз.

Next

Гдз По Кыргыз Адабияту 7 Класс Электронная версия

Кыргыз адабияты 10 класс

Адабиятты окуп жатып, окуучу сөз даамын татсын, көркөм образдан рахат алсын, жазуучунун тилине тамшансын, сөз байлыгы өссүн, каармандар менен кошо толгонсун, күлсүн, ыйласын жана алар менен бирге азапка кабылсын, турмуштук татаал суроолорго жооп издесин, адабий табити тарбиялансын, эӊ негизгиси, руху арууланып, инсан катары өссүн, ошол өсүүдө окуган адабий чыгармасы көмөк көрсөтсүн. Кыргыз адабияты: талдоолор жана ой жүгүртүүлөр. «Кесме тамгалар» Кыргыз алфавити 1-кл. Автордун биографиясынан окулуучу чыгармага байланыштуу кыска маалыматтар берилет. «Жазуу жана боёмо дептери», 1-кл. Русско- Кыргызский словарь и Кыргызско- Русский словарь онлайн - Онлайн с. Азыркы учурда Шабдан баатырды — эл артисти, Карамолдону — депутат дегендердин мууну жаралганы өкүнтөт.

Next

Кыргыз

Кыргыз адабияты 10 класс

Окутуу орус жана кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин, 1-класстан 11-класска чейинки окуу китепте. Dirk Metzmacher, Autor des Photoshop-Weblogs, zeigt Ihnen live am Bildschirm, wie Sie die nachste Stufe in der fortgeschrittenen Bildretusche mit Photoshop erreichen Название: Adobe Photoshop The Next LevelГод выпуска: 2011Производитель: Galileo DesignАвтор: Dirk MetzmacherПродолжительность: 7h. Советтик учурда терс көз караш менен каралып, тоталитардык. Полиграфиялык база: Кыргызполиграфкомбинатынын мурдагы жетишкендиктери менен азыркы техникалык-өндүрүштүк мүмкүн­чүлүгүн салыштырып болбойт. «Акбардын дарагы», «Ага-Хан» фондунун каржылоосу менен чыгарылган, Б. «Учуп жүрүүчү боз үй», аңгемелер, элдик аңыздар жана жомоктор, Б.

Next

Гдз По Кыргыз Адабияту 7 Класс Электронная версия

Кыргыз адабияты 10 класс

Жарык көргөн көркөм-адабий китептери 1. Бул аталган «Алиппе» 2000-жылы бүткүл дүйнөнүн 300дөн ашык тилдеринин жана диалектилеринин «Алиппелеринин» музейине коюлган. Согласно Закону Кыргызской Республики «Об образовании», изучение Учебник адаптированный «Русский язык» 5 -7 классы для школ с русским В. Тил жана адабият институтунун илимий кызматкери, 1985—1993-жж. Программада адабиятты үйрөнүү үч этапка бөлүнөрүн мугалимдердин эсине салабыз. Рысбаев илимий-педагогикалык кадрларды тарбиялап чыгарууга да жигердүү иштөөдө. Башталгыч класстарда кыргыз тилинен жат жазуу иштерин өркүндөтүү технологиялары», авторлош, 2005, 2007, 2008.

Next

Bizdin.kg

Кыргыз адабияты 10 класс

«Башталгыч класстарда кыргыз тилинен жат жазуу жумуштарын жүргүзүү технологияларын өркүндөтүү авторлош , Б. Натыйжада, китеп редактору, художниги, техникалык адиси деген мааниси терең кесиптердин баркы төмөндөп, азыркы окуу китептеринин жана жалпы эле көркөм адабий басылмалардын мазмундук, техникалык жана көркөм жасалга сапатынын кескин төмөндөөсүнө алып келди. Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience А - 97 Кыргыз адабияты : Орто мектептердин 10-кл. Адабият боюнча окуучулардын билиминин тереӊдешине жана кеӊейишине техникалык жана көрсөтмө каражаттар, кино, радио жана телеберүүлөр, компьютер, Интернет, видеотасмалар менен иш жүргүзүү чоӊ мааниге ээ болот. «Эне тили жана окуу китеби», Өзбекстандагы кыргыз мектептеринин 1-класстары үчүн окуу китеби, авторлош , Ташкент шаары, «Өзбекстан» басмасы, 2008,2009 20. Атап айтканда, 1-класстар үчүн: «Булак» Б.

Next